Familiehjelpen - Rask respons

Forskning viser at det er avgjørende at spiseforstyrrelser er diagnostisert og behandlet tidlig. Intervensjoner har mye større sjanse for å lykkes dersom tilstanden er behandlet før symptomene blir for omfattende eller langvarig.

Hvis ditt barn eller ungdom har en spiseforstyrrelse, kan din familie nå få eksperthjelp av våre erfarne fagfolk. Dette tilbudet kan være en start på endringsarbeidet for å bli frisk, supplere annen hjelp familien allerede får, eller være en fortsettelse av tidligere behandlingstilbud.

Dette er et tilbud for såkalte nysyke, i praksis familier hvor det er bekymring for at en ung person er på vei inn i en spiseforstyrrelse. Tilbudet handler om at familien tilbys meget rask kontakt med erfarne terapeuter, men at det er et begrenset antall konsultasjoner. Ved avslutning av dette strakstiltaket vurderes så mulige veier videre. Hypotesen er at man ved slike raske intervensjoner kan påvirke sykdomsforløp i positiv retning.

Når en familie rammes av en spiseforstyrrelse, kan det oppleves som ganske så sjokkartet. Og velfungerende familier kan miste sine selvfølgelige kompetanser i god samhandling. En grunnide i slike tidlige intervensjoner er raskt å rehabilitere familiens naturlige kompetanser. Slike tidlige intervensjoner kan også bidra til rask forståelse for hva som kan snus på kort sikt, og hva og hvem som trenger forskjellige former for mer omfattende hjelp.

Ikke minst tenker vi at rask respons kan bidra til å lindre den smerte mange familiemedlemmer kjenner når de mer eller mindre plutselig opplever at en spiseforstyrrelse er blitt et nytt familiemedlem. Som en far en gang sa til oss: «Når nøden er størst, er hjelpen nærmest borte.»

Familietilbudet består av inntil fem møter med våre behandlere.

Hva innebærer denne hjelpen?
Hele familien inviteres til å være med. I møtene vil familien møte en til to fageksperter fra Villa SULT. Hvert møte varer i ca. 1,5 time. I henhold til offentlige regelverk vil det føres journal. Somatisk oppfølging må være i samarbeid med fastlege eller tilsvarende.

1. møte
I det første møtet ønsker vi å møte de av dere som er involvert. Dette kan bety begge foreldrene, søsken, eventuelt også andre, sammen med den som strever. Kort presentasjon. I dette møtet blir viktig å få avklart hva som er ønsker og behov og hvilke tema det skal arbeides med. Det vi bli utarbeidet en felles plan for de neste samtalene.

I forkant av møtet kan dere bli bedt om å fylle ut noen enkle skjemaer om symptomer, atferd, opplevde problemer og behov.

2. møte
Behandlerne tar ansvar for at det blir utarbeidet en kortfattet behandlingsplan, samt at det er en felles forståelse om hvordan det er mest hensiktsmessig å organisere de kommende møtene. Ved andre samarbeidspartnere og blir det viktig å avklare rollefordelingen mellom aktørene.

3. møte
Det arbeides med familiesamspill og symptombedring i tråd med behandlingsplanen.

4. møte
Det arbeides med familiesamspill og symptombedring i tråd med behandlingsplanen.

5. møte
Oppsummering. Status og evaluering. Veien videre. Oppsummerende dialog med eventuelle samarbeidende instanser.

Hvem kan få hjelp?
Barn/unge med alle former for spiseforstyrrelser – overspising, bulimi og spisevegring – kan benytte seg av dette tilbudet.
Ved alvorlige somatiske tilstander kan vi dessverre ikke tilby hjelp innenfor dette tilbudet.

Pris
Pris for dette behandlingsforløpet begrenset til  5 konsultasjoner er kr 9 500,–
Hver konsultasjon varer i 90 minutter.

Slik søker dere om å få benytte dere av dette tilbudet
Send e-post til post@villasult.no og skriv «Rask eksperthjelp» i emnefeltet. Beskriv kort situasjonen, symptomer og om du/dere er i pågående behandling/har vært i behandling/venter på behandling. Skriv også gjerne et par setninger om behov og ønsker for hjelp. Husk kontaktinformasjon.

Her er eksempler på spørsmål vi ofte får:
Kan vi søke om dette tilbudet i påvente av svar fra BUP?
Ja, det kan dere absolutt. Men det er viktig at dere ikke sier fra dere et eventuelt tilbud ved BUP i en slik periode. Å motta hjelp hos oss kan ved noen tilfeller utsette oppstart i BUP.

Hjelpen vi får fra BUP føles ikke som nok. Kan vi søke hjelp hos dere?
Ja, men vår sterke oppfordring er å ta dette opp med behandlerteamet ved BUP, slik at et eventuelt samarbeid mellom oss og BUP kan etableres.

Vi har gått til BUP en stund, men både vårt barn og vi opplever at de kun har fokus på vekt og kostplan. Kan vårt barn komme til dere for samtaler?
Ja, men her vil det være viktig å si ifra til BUP, og at samarbeid mellom BUP og Villa SULT blir etablert. Det må avklares om det kan bli et skifte i fokus og oppfølgingen på BUP. Arbeidsfordelingen mellom BUP og Villa SULT må være tydelig både for oss behandlere og for familien.

Vårt barn har gått drastisk ned i vekt. Kan dette tilbudet være noe for oss?
Nei, dessverre. Dette er et avgrenset tilbud, og alvorlige somatiske utfordringer ved stor vektnedgang/undervekt og/eller andre truende somatiske tilstander må håndteres av medisinsk personell utenfor Villa SULT.