Er du ikke fornøyd med behandlingen din hos oss?

Rett til å klage på oppfølging og behandling
Det står helt sentralt for tilliten til stiftelsen at vi tar alle tilbakemeldinger fra pasienter og deres pårørende seriøst. Det er avgjørende for vår virksomhet at folk blir sett og hørt. Vi bruker klager og andre tilbakemeldinger fra pasienter og pårørende i vårt systematiske arbeid med kvalitetsforbedring og utvikling av innholdet i vårt behandlingstilbud.

Hva kan du klage på?
Alle våre behandlingsansvarlige er autorisert helsepersonell med HPR-nummer. Din behandler har en lovpålagt plikt til å gi forsvarlig helsehjelp og overholde andre plikter i helselovgivningen. Vi forventer at alle som arbeider med pasienter og pårørende i regi av stiftelsen skal ha et bevisst forhold til egen rolleforståelse og sin kliniske praksis.

Du har rett til å klage dersom du mener at behandlingen ikke er i samsvar med dette, eller ikke har vært slik du kunne forvente. Pårørende har også klagerett. Du kan ta kontakt med din behandler eller sende en klage til stiftelsens ledelse. Klagen bør beskrive hva du ikke er fornøyd med.

Hvordan kan jeg klage?
Hvis du eller dine pårørende ikke er fornøyd med behandlingen du har fått hos oss, anbefales det så lang det er mulig å ta dette direkte opp med egen behandler. I mange tilfeller gir dette den beste løsningen. Klagen kan også sendes direkte til stiftelsens ledelse. Du kan også sende en slik klage direkte til Statsforvalteren.

Det er ingen formkrav til en klage. Du kan formidle deg muntlig, skriftlig eller per e-post. Det er en fordel om du så godt som mulig tydeliggjør hva det er du ønsker å klage på.

Klagen til stiftelsen sendes:
Daglig leder Astrid Giskegjerde
Stiftelsen Institutt for spiseforstyrrelser
Kruses gate 8, 0263 Oslo

E-post adresse: post@villasult.no   (Det er viktig at du ikke sender taushetsbelagt informasjon på e-post.

Hvordan blir en klage håndtert?
Alle klager behandles konfidensielt og etter nærmere avtale med den som har klaget. Vi har en plikt til å følge opp alle klager. Følgende prosedyre skal følges ved mottak av en klage:

  • Innkalle til et møte senest innen en uke etter mottatt klage.
  • Gi informasjon om at klager også kan klage til Statsforvalter og hvordan dette gjøres.

På bakgrunn av klagen og det som kommer frem i møtet, gjør ledelsen  en vurdering av klagens alvorlighetsgrad og bestemmer hvilke tiltak som bør iverksettes. Både pasient og behandler sin rettssikkerhet og taushetsplikt blir ivaretatt. Begge parter har rett til å gi sin versjon og har i utgangspunktet rett til innsyn i det den andre parten sier i saken.

Hvis det har skjedd noe som du mener er feil ved behandlingen du har fått, kan du også be Statsforvalteren  opprette en tilsynssak.

Statsforvalteren kan behandle saken på flere måter, og vil kunne opprette en tilsynssak og ta kontakt med stiftelsen og behandleren. Du vil få anledning til å uttale deg underveis og få et avsluttende brev om hva som kom fram og hva Statsforvalteren konkluderer med.

Søke om erstatning
Hvis du har fått en skade som skyldes en svikt i helsetjenesten, kan du søke om erstatning. Du søker da til Norsk pasientskadeerstatning (NPE) som behandler søknaden din.