Behandling ved Villa SULT

Institutt for spiseforstyrrelser/Villa SULT ble i 2013 etablert som et poliklinisk behandlingstilbud for spiseforstyrrelser. Det ble opprettet fordi mange påpekte at dette kan være en krevende pasientgruppe som kan kreve høyspesialisert og bredspektret behandling. Tilbudet ble i sin tid etablert av behandlere med lang og sammensatt erfaring med denne pasientgruppen, både med barn, unge og […]

Institutt for spiseforstyrrelser/Villa SULT ble i 2013 etablert som et poliklinisk behandlingstilbud for spiseforstyrrelser. Det ble opprettet fordi mange påpekte at dette kan være en krevende pasientgruppe som kan kreve høyspesialisert og bredspektret behandling. Tilbudet ble i sin tid etablert av behandlere med lang og sammensatt erfaring med denne pasientgruppen, både med barn, unge og voksne.

Villa SULT presenterer seg selv aldri som et alternativ til, men som et supplement til andre behandlingstilbud, offentlige som private. Diagnosekategoriene for forskjellige former for spiseforstyrrelser rommer en voldsom bredde i livshistorier, personlighet, symptomatisk presentasjon, samsykelighet og ikke minst alvorlighetsgrad. Vi kjenner således ikke spiseforstyrrelsen før vi kjenner den enkelte personen – og dennes familie. 

Det er en eksplisitt ambisjon i Villa SULT at vi forsøker å møte denne kompleksiteten hos pasienter og familier med en bredde i behandlingsmetoder, det være seg forskjellige psykoterapeutiske rammer som individual-, gruppe- og familiebehandling samt psykofarmaka. Vi forsøker således å anvende sammensatte kompetanser på fleksible vis, slik at vi etter beste evner «møter dem der de er». For noen betyr det få møter, for andre kan det bety langtidsbehandling. Utover det forsøker vi å la Villa SULT være en sosial møteplass for pasienter og familier. 

All behandling ved Villa SULT skal være gjennomsyret av det vi kaller «dobbeltsporet». Det betyr å arbeide aktivt for å endre spiseforstyrret atferd og å redusere somatiske symptomer samtidig som det også arbeides aktivt med tanker, følelser og relasjoner. Spiseforstyrrelsenes psykologi fremstår ofte som enten-eller, alt-eller-intet. Det er viktig at dette ikke smitter over på behandlingssystemene, men at pasienter blir møtt med både-oghelt og ikke delt. Ideelt bør hver enkelt behandlingssesjon være gjennomsyret av en slik helhetlig behandlingsmodell. 

Gode møter handler ikke minst om å bygge tillitsbaserte og trygge arbeidsallianser mellom pasienter, familier og behandlere. Det er solid dokumentasjon for slike alliansers betydning for behandlingsresultatene på sikt. 

Villa SULT har noen kjerneverdier vi forsøker å nedfelle i praksis. Vi er opptatt av lave terskler og høye kompetanser. Vi har erfaring for at det kan være nyttig å møte eksperter tidlig i behandlingsforløpene. Og ved Villa SULT er vi meget opptatt av å møte ikke bare pasienter, men også familiemedlemmer. Alvorlige spiseforstyrrelser rammer mange, og den opplevde lidelsen kan være større hos et familiemedlem enn hos den spiseforstyrrete selv. Manglende innsikt om egen sykdom, alvorlighetsgrad og også manglende motivasjon til endring er meget kjente trekk hos en del av dem som lider av spiseforstyrrelser.