SULT Psykoterapiutdannelsen 2024.

Dette er en videreutdannelse i mentaliseringsbaserte tilnærminger til spiseforstyrrelser. Modellen er omfattende beskrevet i boken «HUNGER. Mentalization-based treatments for eating disorders» (2018) og senere på norsk som «SULT. Mentaliseringsbaserte tilnærminger til spiseforstyrrelser» (2020). Mentalisering viser til våre evner til å forstå sinn – andres, vårt eget og relasjoner. Begrepet viser til en oppdatert forståelse av […]

Dette er en videreutdannelse i mentaliseringsbaserte tilnærminger til spiseforstyrrelser. Modellen er omfattende beskrevet i boken «HUNGER. Mentalization-based treatments for eating disorders» (2018) og senere på norsk som «SULT. Mentaliseringsbaserte tilnærminger til spiseforstyrrelser» (2020).

Mentalisering viser til våre evner til å forstå sinn – andres, vårt eget og relasjoner. Begrepet viser til en oppdatert forståelse av mennesket og samler kropp, hjerne og sinn. Utviklingspsykologi og tilknytning står meget sentralt i tradisjonen. Gode evner til å mentalisere – til å forestille seg hvordan andre og en selv tenker og føler – er beskrevet som «sinnets immunapparat». God mentalisering er en beskyttelse for å møte livshendelser og et vern mot psykiske lidelser.

Tilsvarende kan mye psykopatologi forstås som uttrykk for sviktende mentalisering. På 1990-tallet ble det etablert faglige modeller for å fremme helse gjennom å stimulere mentalisering. Mentaliseringsbasert terapi, MBT, ble først utviklet for borderline personlighetsforstyrrelse. Mentaliseringstradisjonen har vakt stor interesse – både som en faglig modell for å forstå mennesker og menneskelige møter, men også som terapeutisk tilgang. Det legges vekt på å stimulere undring, nysgjerrighet, fleksibilitet og toleranse for motgang. Bedret mentalisering forstås som en fellesfaktor i vellykkede psykoterapier.

Spiseforstyrrelser oppleves av mange som et meget utfordrende klinisk felt. Det trengs derfor supplerende tilbud.

Det har vært faglig nybrottsarbeid å bringe menntaliseringstradisjoenen videre til spiseforstyrrelser ved å vektlegge «dobbeltsporet» Dvs. å samtidig arbeide med både normalisering av vekt og spising samt terapeutisk arbeid for mer fleksible sinn. Det er også lagt vekt på å fremme mentalisering hos behandlerne selv.

OM UTDANNELSEN
SULT Psykoterapiutdannelse omfatter seks heldagssamlinger. Det er til sammen 42 timer undervisning. Arbeidsformen består av teori og klinisk veiledning. Deltakerne forplikter seg til å bringe med seg videoopptak av pågående terapier.

MÅLGRUPPE
Utdannelsen retter seg mot klinisk helsepersonell som driver aktiv behandling av personer med spiseforstyrrelser.

LÆRINGSMÅL
Overordnede læringsmål er å fremme handlingskompetanser i forhold til forståelse og behandling av spiseforstyrrelser. Dette betyr teoretiske og kliniske kompetanser. Mer spesifikt vil utdannelsen belyse følgende:

Grunnleggende kunnskaper om spiseforstyrrelser

 • Hva er spiseforstyrrelser?
 • Kropp og psyke.
 • Årsaker til spiseforstyrrelser.
 • Spiseforstyrrelser og personlighet.
 • «Genes jeans»: Kultur og spiseforstyrrelser.
 • Minding the genes. Hvilken rolle spiller gener inn på behandlingen?

Grunnleggende kunnskaper om mentaliseringsmodellen

 • Mentalisering som modell for forståelse og behandling av spiseforstyrrelser.
 • Begrepsinnhold og begrepshistorikk.
 • Tilknytningstradisjonen.
 • Nevropsykologi.
 • Det empiriske grunnlaget.

Kunnskaper og ferdigheter om mentaliseringsbaserte behandlingsformer tilpasset spiseforstyrrelser

Kliniske vurderinger.

 • Vurderingsinstrumenter og vurderingskompetanse.
 • Diagnostisering og behandling av komorbide lidelser.
 • Utarbeidelse av kasusformulering og kriseplaner.
 • Grunnleggende intervensjoner i mentaliseringsbasert terapi. Holdninger og handling.
 • Symptomatisk arbeid
 • Å møte spesifikke tilleggsfenomener, som selvskading, suicidalitet mm.
   ARBEIDSFORM
   Det legges opp til en arbeidsform med mye egenaktivitet og interaksjon med og mellom deltakerne. Det vil bli lagt stor vekt på ferdighetstrening, og for dette formålet vil det bli brukt rollespill og video.Alle deltakerne bør drive pågående individualterapi med spiseforstyrrelser. Som deltaker i utdannelsen må du forplikte deg til å legge frem utdrag av terapien for de andre deltakerne. Ved bruk av videopptak må du ha sørget for samtykke fra pasientene og evt. fra overordnede. Før hver samling avtales det på forhånd hvem i hver gruppe som skal legge frem sitt materiale til veiledning.FORELESERE
   Psykologspesialist Bente Sommerfeldt er faglig ansvarlig for utdannelsen og vil lede alle samlingene. I tillegg vil det bli brukt sentrale fagressurser fra mentaliserings-miljøet og spiseforstyrrelser tilpasset de ulike samlingene.GODKJENNINGER
   Utdannelsen er søkt godkjent som 42 timer fritt spesialkurs og vedlikeholdsaktivitet av Norsk Psykologforening.TID/STED
   Alle samlinger gjennomføres i Villa SULTs lokaler i Kruses gate 8 i Oslo. Samlingene gjennomføres alle på onsdager fra kl. 09.00 – 16.00.Datoer: 6 samlinger i 2024.   13. mars og 17. april, 11. september, 23. oktober, 20. november og 11. desember

   PRIS/PÅMELDING
   Bindende påmelding til post@villasult.no
   Send oss navn, mobilnummer, profesjon og fakturaadresse.Påmeldingsfrist 1. februar 2024. Utdannelsen kan bli fulltegnet før denne dato.
   Pris for utdannelsen er kr 19 900, hvorav kr 10 000 faktureres ved påmelding. Det er mulig å søke om redusert kursavgift. Send søknad med kort begrunnelse til post@villasult.noFor spørsmål om programmet, ta kontakt med psykologspesialist Bente Sommerfeldt på e-post: bente@villasult.no.