SULT Psykoterapiutdannelse. Mentaliseringsbaserte tilnærminger til spiseforstyrrelser.

Dette er en videreutdannelse i mentaliseringsbaserte tilnærminger til spiseforstyrrelser. Modellen er utviklet av Finn Skårderud, Bente Sommerfeldt og Paul Robinson, og er omfattende beskrevet i boken «HUNGER. Mentalization-based treatments for eating disorders» (2018) og senere på norsk som «SULT. Mentaliseringsbaserte tilnærminger til spiseforstyrrelser» (2020).  Mentalisering viser til våre evner til å forstå sinn – andres, […]

Dette er en videreutdannelse i mentaliseringsbaserte tilnærminger til spiseforstyrrelser. Modellen er utviklet av Finn Skårderud, Bente Sommerfeldt og Paul Robinson, og er omfattende beskrevet i boken «HUNGER. Mentalization-based treatments for eating disorders» (2018) og senere på norsk som «SULT. Mentaliseringsbaserte tilnærminger til spiseforstyrrelser» (2020). 

Mentalisering viser til våre evner til å forstå sinn – andres, vårt eget og relasjoner. Begrepet viser til en oppdatert forståelse av mennesket og samler kropp, hjerne og sinn. Utviklingspsykologi og tilknytning står meget sentralt i tradisjonen. Gode evner til å mentalisere – til å forestille seg hvordan andre og en selv tenker og føler – er beskrevet som «sinnets immunapparat». God mentalisering er en beskyttelse for å møte livshendelser og et vern mot psykiske lidelser. 

Tilsvarende kan mye psykopatologi forstås som uttrykk for sviktende mentalisering. På 1990-tallet ble det etablert faglige modeller for å fremme helse gjennom å stimulere mentalisering. Mentaliseringsbasert terapi, MBT, ble først utviklet for borderline personlighetsforstyrrelse. Mentaliseringstradisjonen vekker stor interesse – både som en faglig modell for å forstå mennesker og menneskelige møter, men også som terapeutisk tilgang. Det legges ved på å stimulere undring, nysgjerrighet, fleksibilitet og toleranse for motgang. Bedret mentalisering forstås som en fellesfaktor i vellykkede psykoterapier.

Finn Skårderud og Bente Sommerfeldt har bragt mentaliseringstradisjonen videre til spiseforstyrrelser. Dette er faglig nybrottsarbeid som vektlegger «dobbeltsporet»: Samtidig å arbeide med normalisering av vekt og spising og terapeutisk arbeid for mer fleksible sinn. Og det er sterkt fokus på å fremme mentalisering hos behandlerne selv. 

Spiseforstyrrelser oppleves av mange som et meget utfordrende klinisk felt. Institutt for spiseforstyrrelser ønsker med dette tilbudet å gjøre en kraftinnsats for å utvikle terapeutisk spisskompetanse på området.

OM UTDANNELSEN
SULT Psykoterapiutdannelse omfatter seks heldagssamlinger. Det er til sammen 42 timer undervisning. Arbeidsformen består av teori og klinisk veiledning. Deltakerne forplikter seg til å bringe med seg videoopptak av pågående terapier. 

MÅLGRUPPE
Utdannelsen retter seg mot klinisk helsepersonell som driver aktiv behandling av personer med spiseforstyrrelser. 

LÆRINGSMÅL
Overordnede læringsmål er å fremme handlingskompetanser i forhold til forståelse og behandling av spiseforstyrrelser. Dette betyr teoretiske og kliniske kompetanser. Mer spesifikt vil utdannelsen belyse følgende: 

Grunnleggende kunnskaper om spiseforstyrrelser

 • Hva er spiseforstyrrelser?
 • Kropp og psyke.
 • Årsaker til spiseforstyrrelser.
 • Spiseforstyrrelser og personlighet.
 • «Genes and jeans»: Kultur og spiseforstyrrelser.

Grunnleggende kunnskaper om mentaliseringsmodellen

 • Mentalisering som modell for forståelse og behandling av spiseforstyrrelser.
 • Begrepsinnhold og begrepshistorikk.
 • Tilknytningstradisjonen.
 • Nevropsykologi.
 • Det empiriske grunnlaget. 

Kunnskaper og ferdigheter om mentaliseringsbaserte behandlingsformer tilpasset spiseforstyrrelser

 • Kliniske vurderinger.
  • Vurderingsinstrumenter og vurderingskompetanse.
  • Diagnostisering og behandling av komorbide lidelser. 
  • Utarbeidelse av kasusformuleringer og kriseplaner. 
  • Grunnleggende intervensjoner i mentaliseringsbasert terapi. Holdning og handling. 
  • Symptomatisk arbeid.
  • Å møte spesifikke tilleggsfenomener, som selvskading, suicidalitet mm. 

ARBEIDSFORM
Det legges opp til en arbeidsform med mye egenaktivitet og interaksjon med og mellom deltakerne. Det veksles mellom plenum og smågrupper som ledes av henholdsvis Bente Sommerfeldt og Finn Skårderud. Det vil bli lagt stor vekt på ferdighetstrening, og for dette formålet vil det bli brukt rollespill og video. 

Alle deltakerne må drive pågående individualterapi med spiseforstyrrelser. Som deltaker i utdannelsen må du forplikte deg til å legge frem utdrag av terapien for de andre deltakerne. Ved bruk av videopptak må du ha sørget for samtykke fra pasientene og evt. fra overordnede. 

Før hver samling avtales det på forhånd hvem i hver gruppe som skal legge frem sitt materiale til veiledning. 

GODKJENNINGER
Utdannelsen er søkt godkjent som 42 timer fritt spesialkurs og vedlikeholdsaktivitet av Norsk Psykologforening. Det er søkt om godkjennelse hos Den norske legeforening som 42 valgfrie kurspoeng til videre- og etterutdanning for allmennmedisin og 42 timer som valgfritt kurs for leger i spesialisering og spesialistenes etterutdanning.

TID/STED
Alle samlinger gjennomføres i Villa SULTs lokaler i Kruses gate 8 i Oslo. Samlingene gjennomføres alle på onsdager fra kl. 09.00 – 16.00. 

Datoer: 6. september, 18. oktober og 15. november 2023 og tre dager våren 2024.

PRIS/PÅMELDING
Bindende påmelding til post@villasult.no
Send oss navn, mobilnummer, profesjon og fakturaadresse. 

Påmeldingsfrist 1. august 2023. Utdannelsen kan bli fulltegnet før denne dato.

Pris for utdannelsen er kr 19 900, hvorav kr 10 000 faktureres ved påmelding. Det er mulig å søke om redusert kursavgift. Send søknad med kort begrunnelse til post@villasult.no

For spørsmål om programmet, ta kontakt med psykologspesialist Bente Sommerfeldt e-post: bente@villasult.no.