Fagseminar: Om å møte og forstå spiseforstyrrelser

Lær teoretiske og praktiske tilnærminger til spiseforstyrrelser. Få kunnskap og kompetanse til å kunne mestre ulike kliniske situasjoner i møte med personer med spiseforstyrrelser.

SULT-Akademiet – Delta digitalt!

OM Å MØTE OG FORSTÅ SPISEFORSTYRRELSER
Et digitalt fagseminar i tre moduler fra Villa SULT.

Neste kurs starter september 2022.

Dette seminaret dekker teori og praktiske tilnærminger til spiseforstyrrelser. Ved å delta vil du få kunnskap og kompetanse til å kunne mestre ulike kliniske situasjoner i arbeid med personer med ulike former for spiseforstyrrelse, og i samarbeid med deres familier.

Våre erfarne klinikere og foredragsholdere vil dele av sin kunnskap, erfaring og kompetanse om spiseforstyrrelser. Du vil gjennom kurset få konkrete verktøy og tips til hvordan du kan møte ulike utfordringer i ditt kliniske arbeid.

Kurs i 3 moduler
I dette digitale kurset får du flere ulike digitale foredrag fordelt på tre moduler, tilsendt med ca. en ukes mellomrom. Du kan da se på foredragene når det passer deg best. Hvert foredrag varer ca. 25-30 minutter, og hver modul ca. 2,5-3 timer.

Tilbakemelding fra deltaker på fjorårets kurs:
– Vi som jobber i team har fått ny giv, flere ideer, ny etterlengtet kunnskap og påminnelse om å bevare fleksibilitet og nysgjerrighet i oppfølging av brukere som har spiseforstyrrelser.  I det hele tatt et veldig godt kurs, med kunnskap som vi kommer til å bruke aktivt fremover. Takk for at dere kurser! 
Hanne, Sola Kommune

KURSPROGRAM
MODUL 1: Å forstå spiseforstyrrelser

Forelesning 1: Hva er en spiseforstyrrelse?
Psykiater Finn Skårderud.

Del 1: Å forstå gjennom å beskrive
I denne forelesningen vil vi gi en grunnleggende introduksjon til spiseforstyrrelser og hvordan du kan forstå spiseforstyrrelsenes ulike former. Ulike teoretiske modeller som er grunnlaget for forståelse for spiseforstyrrelser vil bli utdypet.

Del 2: Om diagnoser og årsaksmodeller
I denne delen vi du få en gjennomgang av de ulike formene for spiseforstyrrelser; som anoreksi, bulimi, overspising, samt atypiske former. Diagnostikk er viktig for at vi skal vite hvilke tegn vi skal se etter og hvordan vi kan oppdage og gjenkjenne spiseforstyrrelser. En spiseforstyrrelse er en komplisert lidelse, og det kan være mange årsaker til hvorfor mennesker utvikler en spiseforstyrrelse. I denne forelesningen vil ulike årsaksmodeller som stress- og sårbarhetsmodellen også bli beskrevet via disponerende, utløsende og vedlikeholdene faktorer.

Forelesning 2: Om somatikk og komplikasjoner
Psykiater Finn Skårderud.
Kroppen påvirkes av alle former for spiseforstyrrelser. Du vil introduseres til sultens psykologi og hvordan du kan håndtere somatiske komplikasjoner og de risikoene som kan være forbundet med å utsette kroppen for uhensiktsmessige ernæringsatferd.

Forelesning 3: Spiseforstyrrelser og komorbiditet
Hva betyr komorbiditet i behandling av spiseforstyrrelser? Under dette tema vil vi gi eksempler på hvordan vi som fagpersoner håndterer og hjelper mennesker, som i tillegg til spiseforstyrrelsen, også lider av en eller flere andre psykiske lidelser.

Del 1: En overordnet gjennomgang av diagnostisering i psykiatrien
P
sykiater Finn Skårderud.
I de fleste tilfeller er en spiseforstyrrelse komorbid til andre psykiske lidelser. Her blir det gitt en kort beskrivelse av de mest velkjente lidelser i tilknytning til spiseforstyrrelser. Alle pasienter trengs å bli møtt forskjellig og det er viktig å ha et blikk på hva pasienten beskriver av eventuelle andre lidelser.

Del 2: Om spiseforstyrrelser og traumer
Psykologspesialist Margrethe Seeger Halvorsen.
Forskning viser at opp mot 30 % av de som strever med spiseforstyrrelser har vært utsatt for traumer. Traumeerfaringer kan være en kompliserende faktor i behandling, både av spiseforstyrrelser og andre psykiske lidelser. Dette gjelder både enkeltstående traumer og vedvarende, relasjonelle traumer fra barndommen. Fokus vil være på hvordan vi kan forstå spiseforstyrrelser i et traumeperspektiv, både med tanke på utvikling, opprettholdelse og behandling av spiseforstyrrelser.

Del 3: Personlighet og personlighetsforstyrrelser
P
sykiater Jane Fjermestad-Noll.

Dobbeltdiagnose av spiseforstyrrelse og personlighetsforstyrrelse kan bety dårligere fungering samt større risiko for en kronisk utvikling. Fokuset i denne forelesningen vil være betraktninger om spiseforstyrrelser og personlighetsforstyrrelser. Ved spiseforstyrrelser er det noen kategorier av personlighetsforstyrrelse som er særlig aktuelle. Dobbeltdiagnose kan bidra til å komplisere det terapeutiske arbeidet. Dette utfordrer behandlernes evne til å se helhetlig. Arbeidet med slike dobbeltdiagnoser vil ofte være spesialistarbeid, og behandlingsperspektivene er ofte langvarige.

MODUL 2: Hvordan kan vi hjelpe den som strever med spiseforstyrrelse?
Forelesning 1: Holdninger og handlinger.
Psykiater og professor Finn Skårderud.
I forelesningen snakkes det om behandlingens kompleksitet. Hva er effektive og virksomme behandlingsformer i møte med spiseforstyrrelser? Det vil bli gitt en gjennomgang av grunnleggende holdning og handling og med fokus på de første møter.

 Forelesning 2: Dobbelt- og trippelsporet
Psykologspesialist Bente Sommerfeldt.
Å arbeide med spiseforstyrrelser er alltid å ha et dobbeltspor, det vil si fokus på både kropp og sinn. Vi presenterer spesifikke utfordringer i behandlingen av spiseforstyrrelser. Spesielt hvordan du kan arbeide symptomrettet med for eksempel svingende motivasjon, vektnedgang, overspising, måltider, og hvordan samtidig holder fokuset på sinnet. Vi vil også snakke om hvordan behandling og hjelp for mennesker med en spiseforstyrrelse bør ha et fysisk, psykisk og sosialt fokus. Du presenteres for eksempler på ulike måter en kan inkludere det sosiale livet på, samt erfaringer med å skape sosiale intervensjoner, som natur og kunst.

Forelesning 3: Hvordan arbeide med «non-negotiables»
Psykologspesialist Bente Sommerfeldt.
Hvordan etablere terapeutisk allianse og felles forståelse for problemene? Eksempler på hvordan man kan arbeide symptomrettet med fokus på et samarbeid og felles prosjekt mellom pasient og terapeut vil bli gitt. Å arbeide med spiseforstyrrelser er alltid å ha et dobbeltspor, det vil si fokus på både kropp og sinn.

Forelesning 4: Et konkret verktøy i arbeid med spiseforstyrrelser. Kriseplan.
Psykologspesialist Bente Sommerfeldt.
I denne forelesningen vil det bli gitt et eksempel på hvordan tekster kan anvendes som konkrete verktøy i det terapeutiske arbeidet med spiseforstyrrelser. Målet er flerfoldig: at pasient og behandler(e) utvikler et fellesskap omkring forståelser, mål og metoder, å styrke den terapeutiske alliansen, å fremme krisehåndtering samt å være i forkant av fremtidige utfordringer og hindringer for behandling. En kriseplan har vist seg å være en effektiv måte å redusere tvangsbehandling på, pasienter føler i større grad kontroll over sine egne psykiske helseproblemer og en konkret plan kan redusere sykehusinnleggelser.

Forelesning 5: Arbeid med kosthold og ernæring. Hvordan fremme samarbeid mellom pasient, behandler og klinisk ernæringsfysiolog.
Klinisk ernæringsfysiolog Hanne Lessner.
I denne forelesningen vil det bli gitt en innføring i kunnskap omkring mat, kost og ernæring som er relevant i arbeid med spiseforstyrrelser. Kunnskap om dette er viktig i det systematiske arbeidet med symptomreduksjon. Det vil også bli delt hvordan et samarbeid mellom behandler og klinisk ernæringsfysiolog kan og bør være. Å skreddersy behandling til hver enkelt er viktig – kompetanse omkring ernæring og kosthold, og kunnskap og erfaring i å vite når ernæringsveiledning fra en klinisk ernæringsfysiolog kan være nyttig, vil bli delt og diskutert.

Forelesning 6: Hvordan rammes jeg og vi i arbeidet med spiseforstyrrelser?
Psykiater Finn Skårderud.
I denne forelesningen vil det reflekteres over og gis eksempler på hvordan vi som terapeuter kan bli berørt i arbeid med spiseforstyrrelser. Det vil også bli gitt beskrivelser på hvordan vi kan arbeide med ulike følelsesmessige reaksjoner.

Forelesning 7: Oss terapeuter – terapeutfaktoren
Psykologspesialist Margrethe Seeger Halvorsen.
Spiseforstyrrelser er ofte forbundet med stor ambivalens og avmakt. Hva gjør det med oss som fagpersoner, når vi for eksempel opplever daglige avvisninger og ambivalens til behandling? Betydningen av terapeutfaktoren vil vektlegges.

SULT Samtaler – fire scener fra terapi.
Vi har produsert en serie med filmer som vi har kalt SULT Samtaler – scener fra terapi. Scenene gir eksempler på kliniske situasjoner og som på ulike måter viser hvordan vi kan møte konkrete utfordringer i arbeid med spiseforstyrrelser. Filmene demonstrerer også spesifikke kompetanser en terapeut bør ha i møte med spiseforstyrrelser.

MODUL 3: Behandling i ulike kontekster.
I denne modulen ser vi nærmere på behandlingen av spiseforstyrrelser i ulike kontekster og hvordan det kan oppstå utfordringer når forskjellige instanser ikke snakker samme språk. Hvordan sikrer vi for eksempel det gode flerfaglige samarbeidet, så den som har en spiseforstyrrelse møtes med den best mulige behandlingen? De ulike «behandlingsrom» og rammer vil bli presentert.

Del 1: Individuell behandling
Psykiater Finn Skårderud og psykologspesialist Bente Sommerfeldt
I denne forelesningen vil foreleserne beskrive grunnleggende holdninger og kompetanser i arbeid med ulike former for spiseforstyrrelser. Det vil også bli gitt eksempler på måter å møte personer med spiseforstyrrelser.

Del 2: Grupper
Psykologspesialist Ingjerd Mella Ulstein.
I denne forelesningen vil vi presentere ulike gruppeformater som kan være nyttig i arbeid med spiseforstyrrelser. Gruppeterapi utfordrer kjernepatologien i spiseforstyrrelser som en selvforstyrrelse med problem med å regulere både følelser og relasjoner. Grupper kan derfor være både utfordrende å delta i og å lede. Det vil bli gitt eksempler på hvordan gruppen kan fungere som en treningsarena og til hjelp i en tilfriskningsfase. De spesifikke utfordringene i gruppearbeidet vil også bli kommentert.

Del 3: Familiearbeid
Familieterapeut Per Erik Ristvedt.
Familien spiller en viktig rolle i endringsarbeidet knyttet til mennesker som strever med spiseforstyrrelser. Å være pårørende kan være svært utfordrende og krevende. Vi må som terapeuter gi familien redskaper til hvordan de kan passe på seg selv og blir bedre til å takle hverdagen sammen med den som strever med spiseforstyrrelsen. I denne forelesningen vil vi presentere ulike måter å arbeide med familier og med den som er rammet. Det vil også gis eksempler på ulike redskaper til hvordan foreldre og de som er nær kan håndtere konkrete situasjoner i hjemmet.

Del 4: Døgn
Psykologspesialist Bente Sommerfeldt.
Poliklinisk behandling er ikke alltid tilstrekkelig. I dette foredraget vil det bli gjort rede for når og hvordan døgnbehandling er et nødvendig supplement i arbeid med alvorlige spiseforstyrrelser. Å arbeide med alvorlige spiseforstyrrelser ved døgnenheten representerer spesifikke utfordringer for både pasientene og personalet. Hvordan man kan møte de spesifikke utfordringene vil bli eksemplifisert i dette foredraget. De nødvendige rammene for døgnbehandling vil også bli presentert.

Et innsideperspektiv på spiseforstyrrelser og møter med behandlingsapparatet.
Ingen vet mer om spiseforstyrrelser enn den som er selv har erfart dette og som har opplevd det på egen kropp og i eget sinn. Her vil du høre en samtale med en tidligere pasient, som deler sine erfaringer fra et forløp med spiseforstyrrelser.

 

PRAKTISK INFORMASJON / PÅMELDING

Pris: kr 2050,­– per deltaker.

1–10 deltakere fra samme organisasjon kr 1 550,– per person.
Over 10 deltakere fra samme organisasjon kr 1 000,- per person.
Beløpet faktureres ved påmelding. Bindene påmelding.


Påmelding: 
Send e-post til post@villasult.no. Vi trenger navn, profesjon, e-postadresse, mobilnummer og fakturainformasjon.
Merk e-posten: Påmelding SULT-akademiet.

Foredragsholdere: Professor og psykiater Finn Skårderud, psykologspesialist Bente Sommerfeldt, familieterapeut Per Erik Ristvedt, psykologspesialist /PhD Margrethe Seeger Halvorsen, psykologspesialist Ingjerd Mella Ulstein, klinisk ernæringsfysiolog Hanne Lessner og psykiater/PhD Jane Fjermestad-Noll.

Tidsplan:
Lenke til foredragene i modul 1 sendes ut fredag 23. september og er tilgjengelig til 10. oktober.
Lenke til foredragene i modul 2 sendes ut fredag 7. oktober og er tilgjengelig til 24. oktober.
Lenke til foredragene i modul 3 sendes ut fredag 21. oktober og er tilgjengelig til 7. november.

Anbefalt litteratur:
Skårderud, F., Sommerfeldt, B., Robinson, P. (2020). SULT. Mentaliseringsbaserte tilnærminger til spiseforstyrrelser. Oslo: Gyldendal Forlag.
Skårderud, F. (2013)  Sterk/svak – håndbok om spiseforstyrrelser. Oslo: Aschehoug Forlag.

Godkjenninger:
Kurset er godkjent som valgfritt kurs for leger i spesialisering og spesialistenes etterutdanning og som 9 timers vedlikeholdsaktivitet av Norsk psykologforening.

 

Jeg vil delta