.

Styrker kompetansen på spiseforstyrrelser i barnevernet

Mange barn og unge som er under barnevernets omsorg har spiseforstyrrelser eller liknende problematikk. Disse trenger hjelp fra ulike instanser, og mange mottar i dag et fragmentert tilbud i spesialisthelsetjenesten og barnevernet. Det finnes også få barneverninstitusjoner med tilstrekkelig kompetanse til å kunne gi et fullverdig tilbud til disse ungdommene.

Aleris og Villa SULT/ Institutt for spiseforstyrrelser har derfor inngått et langsiktig samarbeid med mål om kompetanseheving og etablering av faglige solide og kvalitativt gode tilbud til barn og unge i barnevernet med spiseforstyrrelser. Samarbeidet skal fremme spesialisert miljøterapeutisk behandling med høyt faglig nivå i arbeid med barn og unge som strever med spiseforstyrrelser og liknende problematikk.

Målet er å utvikle miljøterapeutisk spisskompetanse omkring kropp, ernæring og selvskade i arbeid med barn og unge som strever med spiseforstyrrelser og liknende problematikk. Nytenkning og utvikling av samarbeidsmodeller med familie, spesialisthelsetjenesten og oppdragsgivere vil også være sentralt.

– Manglene i samarbeidet mellom barnevernet og psykisk helsevern har vært et tilbakevendende tema gjennom mange år og er noe som fremdeles gjenstår å forbedre. Dette er et spennende samarbeidsprosjekt som forhåpentlig vil bygge noen broer mellom fagfeltene og bidra til at barn og unge i barnevernet med spiseforstyrrelser får et mer helhetlig tilbud, sier administrerende direktør i Aleris Omsorg Norge, Erik Sandøy.

Samarbeidet vil baseres på tett samarbeid mellom barnevern og spesialisthelsetjenesten, og ta utgangspunkt i anerkjente miljøterapeutiske prinsipper.

– Barnevernsinstitusjonene som er med i prosjektet har allerede erfaring i arbeid med unge med spiseforstyrrelser, og representerer et meget godt utgangspunkt for videre kompetanseutvikling.  Vi ser frem til å jobbe frem et bedre samarbeid på dette feltet, sier stifter av Villa SULT/ Institutt for spiseforstyrrelser, psykiater Finn Skårderud.

Om samarbeidet mellom Aleris Barnevern og Villa SULT/Institutt for spiseforstyrrelser

Samarbeidet mellom Villa Sult og Aleris vil i første rekke konsentrere seg om to hovedområder:

  1. Kompetanseutvikling av personal i barnevernet

Villa Sult og Aleris har startet et kompetanseutviklingsprogram. Målgruppen er i første omgang miljøpersonell i Aleris som arbeider i barneverninstitusjoner med oppfølging av ungdommer med svært sammensatt problematikk knyttet til kropp, ernæring og selvskade.

Målet med kompetanseutviklingen er blant annet:

  • Personalet skal kunne identifisere, forstå, beskrive og møte spiseforstyrrelser og beslektede temaer som kropp, ernæring og selvskade.
  • Fremme terapeutiske ferdigheter i arbeid med barn og unge med spiseforstyrrelser.
  • Fremme det kollegiale samarbeidet i avdelingene.
  • Fremme samarbeidet med ungdommen selv og familien.
  • Utvikle miljøterapeutiske holdninger og intervensjoner for denne ungdomsgruppen.
  • Øke personalets rolleforståelse og evne til samhandling med spesialisthelsetjenesten.
  • Fremme felles forståelsesmodeller blant personalet, beboere og samarbeidspartnere.
  1. Barneverninstitusjoner med spisskompetanse på spiseforstyrrelser

Miljøterapi ved spiseforstyrrelser byr på helt spesielle utfordringer. Fire institusjoner i Aleris Barnevern er derfor valgt ut for å få en spesialisering av miljøterapeutiske tilbud rettet mot barn og unge med spiseforstyrrelser. Disse vil få spisskompetanse i å yte målrettet hjelp til barn og unge med spiseforstyrrelser.


Om Villa SULT/Institutt for spiseforstyrrelser

Stiftelsen Institutt for spiseforstyrrelser ble etablert som ideell stiftelse av Pål Georg Gundersen og Finn Skårderud i 2014. Organisasjonen er en videreføring av psykiater Finn Skårderuds foretak Institutt for spiseforstyrrelser, etablert i 1997. Det nye instituttet er en rammeorganisasjon for flere virksomheter: behandling, forskning, undervisning og utdannelse. Utover dette har stiftelsen en eksplisitt ambisjon om å være i dialog med miljøer for kunst og kulturformidling. Stiftelsen skal også være en del av den offentlige debatten om spiseforstyrrelser og beslektete temaer.


Om Aleris Barnevern (Ungplan)

Aleris Barnevern er en del av divisjon Aleris Omsorg Norge, som består av de to juridiske enhetene Aleris Ungplan & BOI AS og Aleris Omsorg AS. Aleris Divisjon Omsorg Norges virksomhet består av barnevern, psykisk omsorg, brukerstyrt personlig assistanse (BPA) og omsorgstjenester. Innenfor barnevern driver vi utredning og behandling av barn og ungdom med atferdsvansker og spesielle behov. Vi driver også bofellesskap for enslige mindreårige asylsøkere (EMA 0-15 år), samt bosetting for enslige mindreårige (EM) som har fått godkjent sin asylsøknad.